<% if(request != null){ java.lang.String param = request.getParameter("article"); if(param == null){ %> <% } } %>

BÁT SEN PHUN MƯA

CHÚNG TÔI LUÔN ĐẦY ẤP NHỮNG Ý TƯỞNG

Khám phá thêm về hình dạng và kích thước với bộ sưu tập bát sen của chúng tôi. Từ bộ sưu tập tay sen - bát sen treo tường - hay là bát sen gắn trần.

Bát sen

Head shower set 450 mm, 2 sprays
Rainshower Duo 360
Head shower set 450 mm, 2 sprays
26254000
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower 310
Head shower set 422 mm, 1 spray
26257000
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066A00
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066DA0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067BE0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067EN0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066BE0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066GL0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067AL0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067DL0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067GN0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066AL0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066DL0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066GN0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067GL0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26053LS0
Head shower set 286 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set 286 mm, 1 spray
26068000
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300 x 150
Head shower set 422 mm, 1 spray
26170LS0
Head shower set 286 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set 286 mm, 1 spray
26052000
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26056000
Head shower set 286 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set 286 mm, 1 spray
26058000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26059LS0
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300 x 150
Head shower set 422 mm, 1 spray
26170000
Head shower set 286 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set 286 mm, 1 spray
26062000
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066EN0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067A00
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067DA0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26057000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26063000
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set 422 mm, 1 spray
26171LS0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26053000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26059000
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26069000
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set 422 mm, 1 spray
26171000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 400
Head shower 1 spray
28783000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27478000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477A00
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
28368LS0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
28373000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 400
Head shower 1 spray
28778000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477AL0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
27814000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
28368000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477DA0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477GL0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
28373BE0
Head shower 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower 1 spray
27470LS0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
2836800E