BÁT SEN PHUN MƯA

CHÚNG TÔI LUÔN ĐẦY ẤP NHỮNG Ý TƯỞNG

Khám phá thêm về hình dạng và kích thước với bộ sưu tập bát sen của chúng tôi. Từ bộ sưu tập tay sen - bát sen treo tường - hay là bát sen gắn trần.

Bát sen

Head shower set 450 mm, 2 sprays
Rainshower Duo 360
Head shower set 450 mm, 2 sprays
26254000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
28368LS0
Head shower 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower 1 spray
27470LS0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
28368000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27478000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
28373000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
28373BE0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 400
Head shower 1 spray
28778000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
27814000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 400
Head shower 1 spray
28783000
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower 1 spray
2836800E
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477A00
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477AL0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477DA0
Head shower 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower 1 spray
27477GL0
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300 x 150
Head shower set 422 mm, 1 spray
26170000
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300 x 150
Head shower set 422 mm, 1 spray
26170LS0
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set 422 mm, 1 spray
26171000
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set 422 mm, 1 spray
26171LS0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26059LS0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26053LS0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26053000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26057000
Head shower set 286 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set 286 mm, 1 spray
26052000
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26056000
Head shower set 422 mm, 1 spray
Rainshower 310
Head shower set 422 mm, 1 spray
26257000
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066000
Head shower set 286 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set 286 mm, 1 spray
26062000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26059000
Head shower set 286 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set 286 mm, 1 spray
26058000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 210
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26063000
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26069000
Head shower set 286 mm, 1 spray
Rainshower Veris 300
Head shower set 286 mm, 1 spray
26068000
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066A00
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066AL0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066BE0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066DA0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066DL0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066GL0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066GN0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067DA0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067DL0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067GL0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067BE0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067EN0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067GN0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067AL0
Head shower set 380 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set 380 mm, 1 spray
26066EN0
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
Rainshower Cosmopolitan 310
Head shower set ceiling 142 mm, 1 spray
26067A00
We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer